Nhật Ký Biển

Nhật Ký Biển 6

Huỳnh Minh Anh
Biển buồn lắm chiều nay
Trắng xác cá bờ đầy
Tiếng nhặng bay rồi đậu
Nghe như đàn một dây
Biển thắt lòng chiều nay
buồn tủi gieo nơi này
Lỗi dân ngư nào có
Mắt đỏ hỏi ai đây
Biển quê mình chiều nay
Gạo trắng trơ thùng gầy
cá mang về ăn đở
Nuôi già trẻ thơ ngây
Biển vắng lặng chiều nay
Nhịp bước chân không đầy
Trẻ con nào đâu thấy
Tiếng cười tắt nơi đây
Biển khóc ròng chiều nay
Yên vui bỗng đọa đày
Sóng đau thuyền nằm đấy
Biển thét cùng trời mây.